Lugo é unha das cidades máis envellecidas de todo Galicia e está entre as dez primeiras de España, cumprindo ao redor da cuarta parte dos seus habitantes xa os 65 anos. No que se refire á provincia, máis do 30% da poboación supera os 65 anos, é dicir preto de 96.500 homes e mulleres, e un 7% supera os 85 anos, 22.741 persoas.

As persoas maiores sofren un proceso de envellecemento no decurso dos anos e en moitas ocasións vai unido á aparición de diversas enfermidades, o que converte a este colectivo, entre outros factores, en máis vulnerable que o resto da poboación. Proba disto foi a situación da crise sanitaria derivada da Covid-19, sendo a poboación maior a de máis risco sanitario.

A xeriatría é a rama da medicina que se encarga do estudo da prevención, o diagnóstico e o tratamento da especificidade das enfermidades propias do envellecemento. A xeriatría non só considera os aspectos clínicos, senón todos aqueles que poidan contribuír a unha prevención, tratamento e rehabilitación axeitado ao paciente maior integrando á familia e á sociedade na que viven. A xeriatría non é unha especialidade médica que poida ser substituída por outras, senón que as complementa, facendo unha atención holística da persoa doente.

Segundo a información que a Consellería de Sanidade lle facilitou á Valedora do Pobo, o Servizo Galego de Saúde conta con 22 facultativos especialistas en xeriatría: 11 en Lugo, 9 en Vigo, 1 en Ourense e 1 en Ferrol. Tendo en conta esta información, o ratio por habitante que atende cada xeriatra é de 8.772 persoas.

Tendo en conta que as persoas de idade deben ter acceso a servizos de atención de saúde que lles axude a manter un bo nivel de benestar tanto físico como mental e emocional, así como previr ou atrasar o máximo posible a aparición de enfermidades; as políticas públicas deben ir dirixidas a proporcionarlles protección, rehabilitación e estímulo social seguro e non o están a garantir.

Outra proba diso é a reforma das áreas sanitarias levada a cabo pola Xunta de Galicia, gobernada polo Partido Popular en marzo de 2018, onde a nosa provincia constitúe unha única área: Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, suprimindo as áreas sanitarias de Monforte e Burela. Todo elo supuxo que o único servizo de xeriatría que existe na provincia sexa o do Hospital Universitaria Lucus Augusti (HULA), que atende non só á cidadanía do Concello de Lugo, senón tamén a toda a provincia.

Esta reforma non veu acompañada dun incremento de número de xeriatras. Pola contra, sufriu un estancamento de persoal xeriatra inxustificado se atendemos ás características da poboación do noso concello, e por extensión, da área sanitaria.

O antes exposto supón unha merma da atención aos veciños e veciñas do Concello de Lugo que ven como o número de xeriatras é insuficiente para atender toda a demanda da área sanitaria.

Este incremento de xeriatras foi solicitado en varias ocasións polo propio servizo e por diversas forzas sociais. Tamén foi solicitado un incremento de médicos residentes en xeriatría, feito que foi denegado polo Goberno de Núñez Feijóo en varias ocasións, a última no primeiro semestre deste mesmo ano. É coñecido que especialistas en xeriatría vense obrigados a traballar noutras áreas de especialidade médica ante a falta de contratación de xeriatras. Feito paradóxico se temos en conta as características poblacionais expostas anteriormente.

É necesario que se formen novos residentes a fin de dispor dos profesionais suficientes

e para elo a Comunidade Autónoma debe solicitar a acreditación e asumir nos seus orzamentos o incremento económico que supón a incorporación de residentes.

Polo anteriormente exposto, o Grupo Socialista do Concello de Lugo presenta para a súa aprobación polo Pleno Municipal dos seguintes ACORDOS:

Solicitar á Xunta de Galicia que a través da Consellería de Sanidade conceda ao HULA residentes de xeriatría, tal e como se lle solicitou o propio servizo.

Solicitar á Xunta de Galicia, a través da xerencia do HULA, que incremente o número de xeriatras no HULA a fin de ratios axeitados á poboación que se atende e así mesmo se xeren servizos satélites nos hospitais comarcais de Burela e Monforte.